Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alım İlanı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI – SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM (2024/1)
İlan Bilgileri

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 8.000 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacaktır.

I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

Merkez ve Taşra Teşkilatı İçin;

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin  (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Başvuru Şekli ve Süresi:

a) Adaylar başvurularını 21/02/2024-11/03/2024tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadarCumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b) Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir (1) bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabileceklerdir.
c) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

B- Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

Sözleşmeli personel alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik yüklenecek olup,  fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekmektedir.)
b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.
c) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine “Denklik Gösterir Belgelerini” yüklemeleri gerekmektedir.
ç) Adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumuna ilişkin bilgiler sisteme otomatik yüklenecektir.
d) Adayların görevlerini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.
e) Adayların son 1 yıl içerisinde 4/B Sözleşmeli Personel olarak çalışma bilgisini beyan etmeleri gerekmektedir.
f) “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” ünvanına başvuracak olan adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklemeleri gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratarak yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
g) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri ve “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmaları gerekmektedir.

C- Başvuruların Değerlendirilmesi:

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısı kadar asil aday ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.
c) Alıma ilişkin duyuru Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacaktır. Bilgilendirmeler Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.Duyuru ve bilgilendirmeleri adayların takip etmesi önem arz etmektedir.

III- YERLEŞTİRME VE ATAMA:

A-Yerleştirme:

a) Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecektir.

B-Atama

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.
b) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Atama işlemi bunun sonucuna göre yapılacaktır.
c) Atama işlemlerinin yapılması için bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde evrak teslim etmeyen veya gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atama işlemleri yapılmayacaktır.
ç) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan veya hakkından feragat eden adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için başvuru ve yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

IV- DİĞER HUSUSLAR:

a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm) veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır. Alım ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
b) Adayların, başvuru öncesinde e_devlet iletişim bilgilerini (aktif olarak kullanılan telefon numarası ve e-posta adresi) kaydetmeleri önem arz etmektedir.
c) KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan genel şartlar ile aranılan özel niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Özel Nitelikler Tablosunu görmek için tıklayınız.

İlan olunur.

BİLGİ İÇİN:
ww.aile.gov.tr , www.aile.gov.tr/pgm
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Adres: Eskişehir Yolu Sögütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 10/A kat 4 Çankaya / ANKARA
Tel : (312) 705 52 15, (312) 705 53 78, (312) 705 52 69

Mühendis (4/B) (Elektrik-Elektronik) 
a) Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği) ve Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Mühendis (4/B) (Makine) 
a) Makine Mühendisliği (Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Mühendis (4/B) (İnşaat) 
a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Mimar (4/B) (Merkez) 
a) Mimarlık lisans programından mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Şehir Plancısı (4/B) (Merkez) 
a) Şehir ve Bölge Planlama (Bölge Planlama, Şehircilik) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Tekniker (4/B) (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) 
a) Elektrik (Elektrik Teknolojisi, Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı, Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım, Endüstriyel Elektrik)  veya Elektronik Teknolojisi (Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Yüksek Teknisyenliği, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi) ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Teknisyen (4/B) (İnşaat Teknolojisi) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Büro Personeli (4/B) (Adalet-Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği) (Merkez) 
a) Adalet (Hukuk, Adalet Meslek Eğitimi) veya Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Büro Personeli (4/B) (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları-Maliye) (Merkez) 
a) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları) veya Maliye (Maliye-Muhasebe) ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Büro Personeli (4/B) (Bilgisayar Programcılığı)(Merkez) 
a) Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama) ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Büro Personeli (4/B) (Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı) 
a) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi) ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Büro Personeli (4/B) (İnsan Kaynakları Yönetimi) 
a) İnsan Kaynakları Yönetimi (İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi) ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Büro Personeli (4/B) (İstatistik, Bilgi ve Belge Yönetimi) 
a) İstatistik, Bilgi ve Belge Yönetimi (Arşivcilik, Arşiv, Dokümantasyon ve Enformasyon, Kütüphanecilik) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Büro Personeli(4/B) (YDS Şartlı) 
a) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Siyasal ve Sosyal Bilimler, Siyaset Bilimi, Siyasal Bilimler ve Sosyal Siyaset, Siyasal İlimler ve Sosyal Siyaset, Sosyal Siyaset ve Siyasi İlimler, Siyaset ve İdare, Siyaset ve İdari Bilimler, Siyaset ve Yönetim, Siyasi Bilimler, Siyasi Şube, Sosyal ve Siyasal Bilimler, Sosyal Siyaset-Siyasi İlimler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler) veya İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Çeviribilim (İngilizce), Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az ‘C’ seviyesinde veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (4/B) (Erkek) (Merkez) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.
ç) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış olmak.
d) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda ve vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
e) 170 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmamak. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95’den fazla, 80-13=67’den az olmaması gerekmektedir.)
f) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
g) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratılarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Destek Personeli (4/B) (Temizlik Personeli)(Kadın)(Merkez) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Destek Personeli (4/B) (Temizlik Personeli)(Erkek)(Merkez) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Destek Personeli (4/B) (Şoför) (Merkez) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca 01/01/2016 tarihi öncesi itibarıyla en az B sınıfı, 01/01/2016 tarihi sonrası itibarıyla ise D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
c) Başvuru son günü itibarıyla 3 yıllık sürücü belgesine sahip olmak.
ç) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Destek Personeli (4/B) (Yiyecek İçecek Hizmetleri) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dalından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) (Aile ve Tüketici Bilimleri) 
a) Aile ve Tüketici Bilimleri (Ev Ekonomisi, Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi, Ev İş ve Ev Ekonomisi)  lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) (Çocuk Gelişimi) 
a) Çocuk Gelişimi (Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) (Psikoloji) 
a) Psikoloji lisans programından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) (PDR) 
a) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) (Sosyal Hizmet) 
a) Sosyal Hizmet (Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) (Sosyoloji) 
a) Sosyoloji (İnsan ve Toplum Bilimleri) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Sosyal Çalışmacı (4/B) 
a) Sosyal Hizmet (Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Sosyal Çalışmacı (4/B) (Kadın) 
a) Sosyal Hizmet (Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Sosyal Çalışmacı (4/B) (Erkek) 
a) Sosyal Hizmet (Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Psikolog (4/B) 
a) Psikoloji lisans programından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Psikolog (4/B) (Kadın) 
a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,
b) Cinsiyeti kadın olmak,
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Psikolog (4/B) (Erkek) 
a) Psikoloji lisans programından mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Çocuk Gelişimcisi (4/B) 
a) Çocuk Gelişimi (Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Çocuk Gelişimcisi (4/B) (Kadın) 
a) Çocuk Gelişimi (Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Çocuk Gelişimcisi (4/B) (Erkek) 
a) Çocuk Gelişimi (Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Öğretmen (4/B) 
a) Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği (Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği), Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği (Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi Öğretmenliği), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak. (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası kabul edilmemektedir.)
b) 2022 ve 2023 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Öğretmen (4/B) (Kadın) 
a) Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği (Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği), Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği (Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak. (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası kabul edilmemektedir.)
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 ve 2023 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Öğretmen (4/B) (Erkek) 
a)Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği (Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği), Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği (Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 ve 2023 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Öğretmen (4/B) (Özel Eğitim) (Kadın) 
a) Yükseköğretim kurumlarının; Özel Eğitim Öğretmenliği (Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği), Üstün Zekalılar Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak. (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası kabul edilmemektedir.)
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 ve 2023 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Fizyoterapist (4/B) 
a) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Hemşire (4/B) 
a) Hemşirelik (Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Hemşire (4/B) (Kadın) 
a) Hemşirelik (Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Hemşire (4/B) (Erkek) 
a) Hemşirelik (Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu) lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Diğer Sağlık Personeli (4/B) 
a) Hemşirelik (Sağlık Teknikerliği, Sağlık Memurluğu), Ebelik veya İlk ve Acil Yardım (Acil Bakım Teknikerliği, Acil Tıp Teknikerliği, Acil Yardım, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Yardım, Paramedik) ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Diğer Sağlık Personeli (4/B) (Kadın) 
a) Hemşirelik (Sağlık Teknikerliği, Sağlık Memurluğu), Ebelik veya İlk ve Acil Yardım (Acil Bakım Teknikerliği, Acil Tıp Teknikerliği, Acil Yardım, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Yardım, Paramedik) ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak
c) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Diğer Sağlık Personeli (4/B) (Erkek) 
a) Hemşirelik (Sağlık Teknikerliği, Sağlık Memurluğu), Ebelik veya İlk ve Acil Yardım (Acil Bakım Teknikerliği, Acil Tıp Teknikerliği, Acil Yardım, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Yardım, Paramedik) ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Diğer Sağlık Personeli (4/B) (Ergoterapi) 
a) Ergoterapi lisans programından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Diğer Sağlık Personeli (4/B) (Ergoterapi) (Kadın) 
a) Ergoterapi lisans programından mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Diğer Sağlık Personeli (4/B) (Ergoterapi) (Erkek) 
a) Ergoterapi lisans programından mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Mühendis (4/B) 
a) Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği) veya Makine Mühendisliği (Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği) veya İnşaat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Mimar (4/B) 
a) Mimarlık lisans programından mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Şehir Plancısı (4/B) 
a) Şehir ve Bölge Planlama (Bölge Planlama, Şehircilik) lisans programlarından mezun olmak.
b) Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Tekniker (4/B) 
a) Elektrik (Elektrik Teknolojisi, Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı, Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım, Endüstriyel Elektrik)  veya Elektronik Teknolojisi (Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Yüksek Teknisyenliği, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi) veya Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (Doğalgaz Isıtma, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhiyat Tesisleri Teknikeri, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz) veya Yapı Tesisat Teknolojisi (Yapı Donatım Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi, Yapı İnşaat) ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Avukat (4/B) 
a) Hukuk lisans programından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
c) Başvuru son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek.
Büro Personeli (4/B) (Adalet-Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği) 
a) Adalet (Hukuk, Adalet Meslek Eğitimi) veya Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Büro Personeli (4/B) (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Maliye) 
a) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları) veya Maliye (Maliye-Muhasebe) ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Büro Personeli (4/B) (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Maliye) (Kadın) 
a) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları) veya Maliye (Maliye-Muhasebe) ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Büro Personeli (4/B) (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları veya Maliye) (Erkek) 
a)Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları) veya Maliye (Maliye-Muhasebe) ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Büro Personeli (4/B) (Bilgisayar Programcılığı) 
a) Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama) ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Büro Personeli (4/B) 
a) İktisat, İşletme, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Büro Personeli (4/B) (Kadın) 
a) İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Yurt Yönetim Personeli (4/B) 
a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet (Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler), Psikoloji, Sosyoloji (İnsan ve Toplum Bilimleri), Çocuk Gelişimi (Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Aile ve Tüketici Bilimleri (Ev Ekonomisi, Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi, Ev İş ve Ev Ekonomisi) bölümlerinin birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
c) Aşağıda özetle belirtilen görevleri yapar.
Yurt Yönetim Personeli: Bu pozisyona atanacak personel yirmi dört saat esasına göre hizmet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapar. Millî ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmetin sürekliliğine uygun olarak nöbet hizmeti yürütülür. Gerektiğinde acil sağlık hizmetleri ile adli vakalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Kurum ve kuruluşlardan gelen tertip ve nakiller (çocuk, genç, yaşlı, kadın, engelli gibi) sırasında koordineyi sağlamak. Mesai saatleri içerisinde Kuruluşta güvenlik tedbirlerini (yangın, sabotaj, tabii afet, iç emniyet) ve bunlarla ilgili personelin görevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, kuruluşa yönelik işleyişin (eğitim, sağlık takibi, temizlik, sosyal faaliyet vb.) düzenli yürütülmesinin takibini yapmak. Görülen aksaklıkları giderici önlemleri almak, aksayan yönleri görev defterine kaydetmek vb. işleri yapar.
Yurt Yönetim Personeli (4/B) (Kadın) 
a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet (Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler), Psikoloji, Sosyoloji (İnsan ve Toplum Bilimleri), Çocuk Gelişimi (Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Aile ve Tüketici Bilimleri (Ev Ekonomisi, Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi, Ev İş ve Ev Ekonomisi) bölümlerinin birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
ç) Aşağıda özetle belirtilen görevleri yapar.
Yurt Yönetim Personeli: Bu pozisyona atanacak personel yirmi dört saat esasına göre hizmet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapar. Millî ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmetin sürekliliğine uygun olarak nöbet hizmeti yürütülür. Gerektiğinde acil sağlık hizmetleri ile adli vakalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Kurum ve kuruluşlardan gelen tertip ve nakiller (çocuk, genç, yaşlı, kadın, engelli gibi) sırasında koordineyi sağlamak. Mesai saatleri içerisinde Kuruluşta güvenlik tedbirlerini (yangın, sabotaj, tabii afet, iç emniyet) ve bunlarla ilgili personelin görevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, kuruluşa yönelik işleyişin (eğitim, sağlık takibi, temizlik, sosyal faaliyet vb.) düzenli yürütülmesinin takibini yapmak. Görülen aksaklıkları giderici önlemleri almak, aksayan yönleri görev defterine kaydetmek vb. işleri yapar.
Yurt Yönetim Personeli (4/B) (Erkek) 
a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet (Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler), Psikoloji, Sosyoloji (İnsan ve Toplum Bilimleri), Çocuk Gelişimi (Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi), Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Aile ve Tüketici Bilimleri (Ev Ekonomisi, Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi, Ev İş ve Ev Ekonomisi) bölümlerinin birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
ç) Aşağıda özetle belirtilen görevleri yapar.
Yurt Yönetim Personeli: Bu pozisyona atanacak personel yirmi dört saat esasına göre hizmet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapar. Millî ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmetin sürekliliğine uygun olarak nöbet hizmeti yürütülür. Gerektiğinde acil sağlık hizmetleri ile adli vakalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Kurum ve kuruluşlardan gelen tertip ve nakiller (çocuk, genç, yaşlı, kadın, engelli gibi) sırasında koordineyi sağlamak. Mesai saatleri içerisinde Kuruluşta güvenlik tedbirlerini (yangın, sabotaj, tabii afet, iç emniyet) ve bunlarla ilgili personelin görevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol etmek, kuruluşa yönelik işleyişin (eğitim, sağlık takibi, temizlik, sosyal faaliyet vb.) düzenli yürütülmesinin takibini yapmak. Görülen aksaklıkları giderici önlemleri almak, aksayan yönleri görev defterine kaydetmek vb. işleri yapar.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (4/B) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.
c) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.
ç) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda ve vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
e) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
g) Aşağıda özetle belirtilen görevleri yapar.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Bu pozisyona atanacak personel gündüzlü veya yirmi dört saat esasına göre hizmet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapar. Millî ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmetin sürekliliğine uygun olarak nöbet hizmeti yürütür. Devriye ya da sabit nokta nöbetinde gözetim yapmak. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara giriş yapan ziyaretçileri duyarlı kapıdan geçirmek. Ziyaretçi ve personel giriş-çıkış kayıtlarını tutmak. Görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kolluk kuvvetlerine bildirmek, kolluk kuvvetleri gelinceye kadar suç mahallinin korunmasını ve delillerin muhafaza edilmesini sağlamak. Acil/beklenmedik olaylarda insanların tahliyesine yardımcı olmak vb. işleri yapar.Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratılarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (4/B) (Kadın) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.
ç) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.
d) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda ve vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
e) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
f) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
g) Aşağıda özetle belirtilen görevleri yapar.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Bu pozisyona atanacak personel gündüzlü veya yirmi dört saat esasına göre hizmet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapar. Millî ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmetin sürekliliğine uygun olarak nöbet hizmeti yürütür. Devriye ya da sabit nokta nöbetinde gözetim yapmak. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara giriş yapan ziyaretçileri duyarlı kapıdan geçirmek. Ziyaretçi ve personel giriş-çıkış kayıtlarını tutmak. Görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kolluk kuvvetlerine bildirmek, kolluk kuvvetleri gelinceye kadar suç mahallinin korunmasını ve delillerin muhafaza edilmesini sağlamak. Acil/beklenmedik olaylarda insanların tahliyesine yardımcı olmak vb. işleri yapar.Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratılarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (4/B) (Erkek) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.
ç) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.
d) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda ve vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
e) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.
f) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
g) Aşağıda özetle belirtilen görevleri yapar.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: Bu pozisyona atanacak personel gündüzlü veya yirmi dört saat esasına göre hizmet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapar. Millî ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmetin sürekliliğine uygun olarak nöbet hizmeti yürütür. Devriye ya da sabit nokta nöbetinde gözetim yapmak. Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara giriş yapan ziyaretçileri duyarlı kapıdan geçirmek. Ziyaretçi ve personel giriş-çıkış kayıtlarını tutmak. Görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kolluk kuvvetlerine bildirmek, kolluk kuvvetleri gelinceye kadar suç mahallinin korunmasını ve delillerin muhafaza edilmesini sağlamak. Acil/beklenmedik olaylarda insanların tahliyesine yardımcı olmak vb. işleri yapar.Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde taratılarak pdf formatında Kariyer Kapısına yüklenmesi gerekmektedir. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını sisteme; önlü, arkalı ve okunaklı olacak şekilde yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Destek Personeli (Bakım Personeli) (4/B) (Kadın) 
a) Orta öğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ve dalından mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
ç) Aşağıda özetle belirtilen görevleri yapar.
Destek Personeli (Bakım Personeli): Bu pozisyona atanacak personel gündüzlü veya yirmi dört saat esasına göre hizmet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapar. Millî ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmetin sürekliliğine uygun olarak nöbet hizmeti yürütülür. Bakanlığımıza bağlı sosyal hizmet kuruluşlarından hizmet alan çocukların ve kadınların herhangi bir kuruma (Hastane, Adliye vb.) götürülmesi durumunda refakat etmek. Öz bakımını  (sağlık, temizlik, yemek yeme, giyinme, soyunma, uyku ve alt temizliği) yapamayanların gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olmak. Sosyal hizmet kuruluşundan yararlananların beslenme durumlarını takip etmek ve oda düzeninden sorumlu olmak vb. işleri yapar.
Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) (4/B) 
a) Orta öğretim kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanından mezun olmak.
b) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
ç) Aşağıda özetle belirtilen görevleri yapar.
Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı): Bu pozisyona atanacak personel yirmi dört saat esasına göre hizmet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapar. Millî ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmetin sürekliliğine uygun olarak nöbet hizmeti yürütülür. Bakanlığımıza bağlı sosyal hizmet kuruluşlarından hizmet alan çocukların öz bakımlarını yapmak veya yapmalarını sağlamak. Temel ihtiyaçlarını karşılamak veya bu konuda çocuklara yardımcı olmak. Günlük yaşam sürecinde çocuklara rehberlik yapmak, çocukların kişisel temizlik, bakım, düzenli uyku, sofra adabı gibi temel bireysel alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olmak. Öğünlere göre çocukların yemeklerini hazırlamak, sunmak, yemeği sofrada çocuklarla birlikte yiyerek çocuklara refakat etmek. Çocukların sağlık durumlarını takip etmek, hastalıklara karşı belirlenen tedbirleri almak, hastalanan çocukların tedavilerinin zamanında yapılması için grup/ev sorumlusuna veya sağlık görevlilerine bilgi vermek ve süreci takip etmek. Günlük yaşam programına uymak, çocukların ders çalışma ve okula devam durumlarını takip etmek, grup/ev sorumlusunu bilgilendirmek. Sorumlusu olduğu evin/birimin tertibini, düzenini ve temizliğini sağlamak. Ev kazalarına karşı ve çocukların güvenliğine yönelik emniyet tedbirlerini almak vb. işleri yapar.
Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) (4/B) (Kadın) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ve dalından mezun olmak.
b) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak.
c) Cinsiyeti kadın olmak.
ç) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
d) Aşağıda özetle belirtilen görevleri yapar.
Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı): Bu pozisyona atanacak personel yirmi dört saat esasına göre hizmet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapar. Millî ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmetin sürekliliğine uygun olarak nöbet hizmeti yürütülür. Bakanlığımıza bağlı sosyal hizmet kuruluşlarından hizmet alan çocukların öz bakımlarını yapmak veya yapmalarını sağlamak. Temel ihtiyaçlarını karşılamak veya bu konuda çocuklara yardımcı olmak. Günlük yaşam sürecinde çocuklara rehberlik yapmak, çocukların kişisel temizlik, bakım, düzenli uyku, sofra adabı gibi temel bireysel alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olmak. Öğünlere göre çocukların yemeklerini hazırlamak, sunmak, yemeği sofrada çocuklarla birlikte yiyerek çocuklara refakat etmek. Çocukların sağlık durumlarını takip etmek, hastalıklara karşı belirlenen tedbirleri almak, hastalanan çocukların tedavilerinin zamanında yapılması için grup/ev sorumlusuna veya sağlık görevlilerine bilgi vermek ve süreci takip etmek. Günlük yaşam programına uymak, çocukların ders çalışma ve okula devam durumlarını takip etmek, grup/ev sorumlusunu bilgilendirmek. Sorumlusu olduğu evin/birimin tertibini, düzenini ve temizliğini sağlamak. Ev kazalarına karşı ve çocukların güvenliğine yönelik emniyet tedbirlerini almak vb. işleri yapar.
Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) (4/B) (Erkek) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı ve dalından mezun olmak.
b) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş olmak.
c) Cinsiyeti erkek olmak.
ç) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
d) Aşağıda özetle belirtilen görevleri yapar.
Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı): Bu pozisyona atanacak personel yirmi dört saat esasına göre hizmet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapar. Millî ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmetin sürekliliğine uygun olarak nöbet hizmeti yürütülür. Bakanlığımıza bağlı sosyal hizmet kuruluşlarından hizmet alan çocukların öz bakımlarını yapmak veya yapmalarını sağlamak. Temel ihtiyaçlarını karşılamak veya bu konuda çocuklara yardımcı olmak. Günlük yaşam sürecinde çocuklara rehberlik yapmak, çocukların kişisel temizlik, bakım, düzenli uyku, sofra adabı gibi temel bireysel alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olmak. Öğünlere göre çocukların yemeklerini hazırlamak, sunmak, yemeği sofrada çocuklarla birlikte yiyerek çocuklara refakat etmek. Çocukların sağlık durumlarını takip etmek, hastalıklara karşı belirlenen tedbirleri almak, hastalanan çocukların tedavilerinin zamanında yapılması için grup/ev sorumlusuna veya sağlık görevlilerine bilgi vermek ve süreci takip etmek. Günlük yaşam programına uymak, çocukların ders çalışma ve okula devam durumlarını takip etmek, grup/ev sorumlusunu bilgilendirmek. Sorumlusu olduğu evin/birimin tertibini, düzenini ve temizliğini sağlamak. Ev kazalarına karşı ve çocukların güvenliğine yönelik emniyet tedbirlerini almak vb. işleri yapar.
Destek Personeli (Engelli Bakıcısı) (4/B) (Kadın) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı ve dalından mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
ç) Aşağıda özetle belirtilen görevleri yapar.
Destek Personeli (Engelli Bakıcısı): Bu pozisyona atanacak personel gündüzlü veya yirmi dört saat esasına göre hizmet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapar. Millî ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmetin sürekliliğine uygun olarak nöbet hizmeti yürütülür. Bakanlığımıza bağlı sosyal hizmet kuruluşlarından hizmet alan yaşlı bireylerin öz bakımını (banyo yaptırılması, tuvalet ihtiyacının karşılanması, tırnaklarının kesilmesi, el, yüz ve ayak temizliği, saçlarının taranması, dişlerin temizlenmesi, İstenmeyen tüylerin temizlenmesi, elbiselerinin giydirilip çıkartılması, burun kulak temizliğinin yapılması vb.) yapmak. Yemek ve içecek ihtiyaçlarını gidermek, odalarını temizlemek, çamaşırların yıkanmasını sağlamak. Tehlikelere karşı korunmaları ve gözetilmelerini sağlamak. Ev tipi sosyal hizmet kuruluşlarında yukarıda sayılan işlere ilave alışveriş yapmak, yemek yapmak, çamaşır yıkamak, ev temizliği yapmak, güvenlik tedbirlerini almak vb. işleri yapar.
Destek Personeli (Engelli Bakıcısı) (4/B) (Erkek) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı ve dalından mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
ç) Aşağıda özetle belirtilen görevleri yapar.
Destek Personeli (Engelli Bakıcısı): Bu pozisyona atanacak personel gündüzlü veya yirmi dört saat esasına göre hizmet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapar. Millî ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmetin sürekliliğine uygun olarak nöbet hizmeti yürütülür. Bakanlığımıza bağlı sosyal hizmet kuruluşlarından hizmet alan yaşlı bireylerin öz bakımını (banyo yaptırılması, tuvalet ihtiyacının karşılanması, tırnaklarının kesilmesi, el, yüz ve ayak temizliği, saçlarının taranması, dişlerin temizlenmesi, İstenmeyen tüylerin temizlenmesi, elbiselerinin giydirilip çıkartılması, burun kulak temizliğinin yapılması vb.) yapmak. Yemek ve içecek ihtiyaçlarını gidermek, odalarını temizlemek, çamaşırların yıkanmasını sağlamak. Tehlikelere karşı korunmaları ve gözetilmelerini sağlamak. Ev tipi sosyal hizmet kuruluşlarında yukarıda sayılan işlere ilave alışveriş yapmak, yemek yapmak, çamaşır yıkamak, ev temizliği yapmak, güvenlik tedbirlerini almak vb. işleri yapar.
Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı) (4/B) (Kadın) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı ve dalından mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
ç) Aşağıda özetle belirtilen görevleri yapar.
Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı): Bu pozisyona atanacak personel gündüzlü veya yirmi dört saat esasına göre hizmet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapar. Millî ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmetin sürekliliğine uygun olarak nöbet hizmeti yürütülür. Bakanlığımıza bağlı sosyal hizmet kuruluşlarından hizmet alan yaşlı bireylerin öz bakımını (banyo yaptırılması, tuvalet ihtiyacının karşılanması, tırnaklarının kesilmesi, el, yüz ve ayak temizliği, saçlarının taranması, dişlerin temizlenmesi, İstenmeyen tüylerin temizlenmesi, elbiselerinin giydirilip çıkartılması, burun kulak temizliğinin yapılması vb.) yapmak. Yemek ve içecek ihtiyaçlarını gidermek, odalarını temizlemek, çamaşırların yıkanmasını sağlamak. Tehlikelere karşı korunmaları ve gözetilmelerini sağlamak. Ev tipi sosyal hizmet kuruluşlarında yukarıda sayılan işlere ilave alışveriş yapmak, yemek yapmak, çamaşır yıkamak, ev temizliği yapmak, güvenlik tedbirlerini almak vb. işleri yapar.
Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı) (4/B) (Erkek) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı ve dalından mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
ç) Aşağıda özetle belirtilen görevleri yapar.
Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı): Bu pozisyona atanacak personel gündüzlü veya yirmi dört saat esasına göre hizmet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapar. Millî ve dini bayramlarda, diğer tatil günlerinde ve mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmetin sürekliliğine uygun olarak nöbet hizmeti yürütülür. Bakanlığımıza bağlı sosyal hizmet kuruluşlarından hizmet alan yaşlı bireylerin öz bakımını (banyo yaptırılması, tuvalet ihtiyacının karşılanması, tırnaklarının kesilmesi, el, yüz ve ayak temizliği, saçlarının taranması, dişlerin temizlenmesi, İstenmeyen tüylerin temizlenmesi, elbiselerinin giydirilip çıkartılması, burun kulak temizliğinin yapılması vb.) yapmak. Yemek ve içecek ihtiyaçlarını gidermek, odalarını temizlemek, çamaşırların yıkanmasını sağlamak. Tehlikelere karşı korunmaları ve gözetilmelerini sağlamak. Ev tipi sosyal hizmet kuruluşlarında yukarıda sayılan işlere ilave alışveriş yapmak, yemek yapmak, çamaşır yıkamak, ev temizliği yapmak, güvenlik tedbirlerini almak vb. işleri yapar.
Destek Personeli (Şoför) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Hizmetin özelliğine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik uyarınca 01/01/2016 tarihi öncesi itibarıyla en az B sınıfı, 01/01/2016 tarihi sonrası itibarıyla ise D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
c) Başvuru son günü itibarıyla 3 yıllık sürücü belgesine sahip olmak.
ç) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Destek Personeli (Temizlik Personeli)(4/B) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Destek Personeli (Temizlik Personeli) (4/B) (Kadın) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Destek Personeli (Temizlik Personeli) (4/B) (Erkek) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
b) Cinsiyeti erkek olmak.
c) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Destek Personeli (Aşçı-Aşçı Yardımcısı) (4/B) (Kadın) 
a) Aşçılık (Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları) ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
b) Cinsiyeti kadın olmak.
c) 2022 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
Destek Personeli (Bakım Onarım) (4/B) 
a) Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları, Ahşap Teknolojisi Alanı – Ahşap Yapı (Doğramacılık) Dalı, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dalları, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının birinden mezun olmak.
b) 2022 yılı KPSS P94 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.
c) Aşağıda özetle belirtilen görevleri yapar.
Destek Personeli (Bakım Onarım): Bu pozisyona atanacak personel kendisine bildirilen arızalara zamanında ve teknik gereklere uygun şekilde müdahale ederek arızayı giderir ve sonucuyla ilgili bilgi verir. Araç-gereç, teçhizat, bina, tesis vb. yıllık-aylık bakım onarımını yapar, korur ve kullanıma hazır durumda bulundurur. İnşaat, imar, makine, elektrik, elektronik ve diğer meslek dallarında ilgili mühendis, diğer yetkili ve sorumluların direktifi ve gözetimi altında meslekleriyle ilgili teknik görevleri yapar. Isıtma sistemlerinin takibini gerçekleştirir. Kazan ve brülörlerin bakım, onarım ve temizliğini yapar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alım İlanı yazısı ilk önce Özel Güvenlik Merkezi üzerinde ortaya çıktı.

​Kariyer arşivleri – Özel Güvenlik Merkezi Read More 

Bir yanıt yazın